web analytics

Mutatiesignalering wordt steeds belangrijker

Het werkproces met mutatiesignalering.

CEO – Rob Beck vertelt: Mutatiesignalering wordt steeds belangrijker, want met elkaar verbouwen we heel Nederland in een enorm tempo

Verandert er nu echt zoveel?
Nederland is niet zo ‘Af’ als we dachten. We ontwikkelen snel nieuwe infrastructuur, en het landelijk gebied wordt steeds dynamischer. In de natuur wordt meer dan ooit druk geplant, gekapt, gegraven, geplagd, gedraineerd of juist het tegendeel, enz. De glastuinbouw was altijd al hoog dynamisch, maar nu verandert de inrichting van vrijwel alle agrarische bedrijven ook snel. De bouw van nieuwe huizen komt op stoom, en op tenminste één op de drie erven vinden we nieuwe schuren, aanbouwen, serres, veranda’s, enz. Sinds de Coronatijd zijn we aanzienlijk drukker geworden. Lag de mutatiegraad 10 jaar geleden op rond de 5% van alle kaartobjecten, dan is die nu aanzienlijk hoger. Door snelle verandering en Corona is er achterstand in bijhouding ontstaan. Die werkt NEO graag met u weg.

Het werkproces met mutatiesignalering
NEO heeft het proces van actualisering van BAG, BGT en WOZ in modules opgebroken en iedere module optimaal ingericht. De modules sluiten naadloos op elkaar aan en u bepaalt de keuze:

 • Productie van Digitale Hoogtemodellen en True Ortho’s uit uw luchtfoto’s;
 • Automatische signalering van panden en overige bouwwerken, wegen, waterlopen, enz.);
 • Geautomatiseerde vergelijking met BAG en/of BGT en WOPZ-kaarten (of met oudere luchtfoto);
 • Visuele analyse en subclassificatie nieuwe gebouwen en/of wegobjecten met obliek;
 • Industriële kwaliteitscontrole en levering, via API (WFS-T) of als bestand;
 • Stereokartering was/wordt belijning en levering op basis van uw selectie;
 • StufGEO GML vervaardiging en levering aan u of BRAVO.

 Waarom mutatiesignalering?

 • Beeldmateriaal wordt steeds belangrijker en actueler;
 • Geautomatiseerde mutatiesignalering versnelt het werkproces aanzienlijk;
 • Mutatiesignalering is een zeer goede manier om regie te krijgen op het proces van kaartbijhouding.
 • Hoge kwaliteit, en snelle levertijden. Door gebruik te maken van AI en Deep Learning en objectgericht te werken, maken we eenmalige inwinning en meervoudig gebruik mogelijk.

Wij hebben de dienstverlening in ons Mutatiesignalering guidebook uitgeschreven en zijn erg trots op het resultaat.

Natuurlijk is er een geborgd proces voor de communicatie met u in alle fasen. Wilt u meer weten of in contact komen met onze specialisten? Laat dan hier uw gegevens achter en u hoort snel van ons.

FAQ

Mutatiesignalen-BAG-en-BGT

Hieronder vindt u antwoorden op 12 veel gestelde vragen. Wilt u direct een prijsberekening voor de kosten klik dan hier.

Wat is Mutatiesignalen BAG en BGT voor dienst?

In de database Mutatiesignalen BAG en BGT brengt NEO BV uit Amersfoort mutatiesignalen onder van de pandregistratie in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de vlakobjecten in de Basisregistratie Grootschalige Topografie van het gebied in uw beheer en binnenkort landsdekkend. De signalen zijn gekoppeld aan de objecten in beide registraties en signaleren de gewijzigde objecten. De aard van de wijziging kan ook zijn dat er een bestaand object verdwijnt of een nieuw object ontstaat of dat bijvoorbeeld de verharding verandert.

Hoe wordt de informatie in Mutatiesignalen BAG en BGT aangeboden?

De mutatiesignalen worden aangeboden in een API aan abonnementshouders. Natuurlijk is een abonnement voor 1 maand of 1 jaar mogelijk. De API is een zogenaamde RESTFUL API conform de Nederlandse standaarden. Technische informatie over de API vindt u op mutatiesignalenBAGenBGT.signaleyes.nl

Hoe actueel is Mutatiesignalen BAG en BGT?

We beginnen met een ‘nulsituatie’ vast te leggen m.b.v. de meest recente luchtfoto’s door ze te vergelijken met de voorgaande luchtfoto’s. Vervolgens worden veranderingen gesignaleerd op de Zeer Hoge Resolutie satellietbeelden (pixelgrootte op de grond van 50*50 cm) gedurende de rest van het jaar totdat weer een nieuwe set luchtfoto’s beschikbaar komt. We gaan ervan uit dat we nieuwe beelden binnen 2maanden nadat ze bij ons beschikbaar zijn, kunnen uitwerken. De genoemde satellietbeelden worden zes keer per jaar van heel Nederland opgenomen. Een schatting is dat er, nadat de eerste luchtfoto’s zijn verwerkt, circa viermaal per jaar een update wordt gemaakt. 

Welke objectklassen kent het standaardproduct Mutatiesignalen BAG en BGT?

In het standaardproduct onderscheiden we de volgende objectklassen:
– Gebouwen: panden + overige bouwwerken: gebouwen (nieuwe gebouwen worden niet onderscheiden in pand, lage trafo, overkapping, schuur, luifel, open loods en opslagtank), bassin, en windturbine
– Wegen: wegdelen + ondersteunende wegdelen: fietspad, voetpad, inrit, parkeervlak, rijbanen, ov-baan, verkeersdrempel, berm, verkeerseiland, voetpad op trap. Voor nieuwe wegelementen wordt deze onderverdeling niet gemaakt
– Water: waterdelen + ondersteunende waterdelen. Veranderingen in de land-watergrens tussen waterdelen en ondersteuning worden niet gesignaleerd (t.g.v. veranderingen in begroeiing en waterpeil.
– Terrein: onbegroeide terreindelen + begroeide terreindelen: we signaleren veranderingen in geometrie, verharding en begroeiing.

Is er naast het standaardproduct nog meer mogelijk?

De onderverdeling van nieuwe gebouwen en wegelementen kan wel als op juistheid gegarandeerd product geleverd worden m.b.v. visuele analyse en/of gebruik van obliekbeelden. Dat geldt ook voor bepaalde puntobjecten, als zendmasten, bomen en struiken. En natuurlijk gaan we heel graag over alle andere objecttypen met u in gesprek. Er kan altijd meer.

Hoe volledig en juist is de informatie in Mutatiesignalen BAG en BGT?

De mutatiesignalen zijn voor minimaal 95% volledig voor de mutaties die ontstaan t.o.v. het 1e beeld dat in een mutatiesignalering wordt betrokken en rekenend over een periode van een jaar. De juistheid van de signalen in het basisproduct bedraagt bij 1e uitvoering minimaal 90%. Voor signalen in de periode daarna wordt gestreefd naar een juistheid van 99%.

Wat is een mutatie en hoe groot moet die zijn om gesignaleerd te worden?

Een mutatie is een persistente fysieke verandering in objecten in de buitenomgeving: bomen, gebouwen, wegen watergangen, terreinen, zonnepanelen, enz. Voor de BAG en de BGT gaat het om vlakopdelende objecten. De mutaties waarvoor we de bovengenoemde garanties afgeven hebben een oppervlak van >2,5 m(luchtfoto ≤10cm en lidardata) of >35 m2 (satellietbeeld).

Welke attributen heeft een mutatiesignaal?

 

Wat mag ik met de mutatiesignalen doen en wat niet?

Wij hanteren licentievorm CC BY-NC 4.0. Dat wil zeggen dat u van alles met de data mag doen, maar u mag data niet doorverkopen zonder toestemming van NEO en de inloggegevens zijn vertrouwelijk.

 
Ik zie dat er foutieve mutatiesignalen in de database voorkomen, wat kan ik doen?

Wanneer u de data via de API raadpleegt in uw eigen GIS-applicatie, kunt u opmerkingen plaatsen bij de individuele mutatiesignalen. We kunnen die corrigeren. Op deze manier kunt u ook een selectie maken waarvoor een kartering door NEO of een ander moet worden uitgevoerd. De signalen zijn zo ook weer de basis voor de controle op een signaal.

Hoe produceert NEO de mutatiesignalen ?

Wij hebben een systeem gebouwd dat zwaar leunt op kunstmatige intelligentie en waarin een gepatenteerde werkmethode wordt gevolgd. Daarmee signaleren we geautomatiseerd alle mutaties aan bovengenoemde objecten. Mutatiesignalering BAG en BGT gebruikt deze resultaten en verbetert en verrijkt ze m.b.v visuele en geautomatiseerde handelingen en controles. 

 
 
 
Wat heeft SignalEyes nu met deze dienst te maken?

SignalEyes© is het werkproces van NEO om geo-informatie te maken en actueel te houden met name met beelddata. Mutatiesignalen hebben een vaste plaats in dat proces. Mutatiesignalen BAG en BGT zijn een echte SignalEyes dienst.

nl_NL